About – Giới thiệu

About – Giới thiệu

Philosophy About Romililly Romililly was born in 2006. It is the creation of brothers Aaron and Jesse Inman. After much deliberation and hard work our dream of making wine in the style of our liking was realized. Over the last several years of working, both wine retail and production, we have developed a passion and style of wine we are proud to share with others. Because we both love Pinot Noir, and even more so, Russian River Pinot Noir, we chose this exact combination for our label debut.

Tiếng Việt:

Triết lý về Romililly Romililly ra đời vào năm 2006. Đây là sự sáng tạo của anh em Aaron và Jesse Inman. Sau nhiều cân nhắc và làm việc chăm chỉ, ước mơ làm rượu theo phong cách yêu thích của chúng tôi đã thành hiện thực. Trong vài năm làm việc vừa qua, cả hai loại rượu bán lẻ và sản xuất, chúng tôi đã phát triển niềm đam mê và phong cách rượu mà chúng tôi tự hào chia sẻ với những người khác. Bởi vì cả hai chúng tôi đều yêu thích Pinot Noir và thậm chí hơn thế nữa, Russian River Pinot Noir, chúng tôi đã chọn sự kết hợp chính xác này cho lần ra mắt nhãn hàng của mình.